Współpraca

 1. Niniejszy regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych Zleceniodawcy na ekranie LED zlokalizowanym Przy Szybie "Bolesław" ZG Lubin, będącym własnością Zleceniobiorcy
 2. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie reklamowym znaków graficznych, zdjęć, haseł reklamowych itp. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść spotów reklamowych emitowanych na ekranie LED, a w szczególności odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku pojawienia się roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich przez użycie przekazanych przez Zleceniodawcę materiałów, przystąpi do sprawy po stronie Zleceniobiorcy oraz zwróci wszelkie koszty poniesione w związku z wymienionymi roszczeniami, w szczególności doradztwa prawnego, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 3. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na posługiwanie się zdjęciami ekranu LED z wyświetlanymi na jego powierzchni reklamami w celach marketingowych i autopromocyjnych.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy emisji spotu reklamowego, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami, albo może naruszyć dobra osobiste osób trzecich, gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiającej jego emisję.
 5. Każda ze stron ma możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z tym, że okres wypowiedzenia najmu biegnie od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 6. Naliczane rabaty dotyczą umowy zawartej na określony w ofercie czas. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy będzie obligowało Zleceniodawcę do uregulowania różnicy między ceną określoną w niniejszej umowie, a ceną w cenniku obowiązującym w dniu podpisania umowy, za rzeczywisty okres trwania kampanii.
 7. Plik spotu reklamowego przeznaczony do emisji na ekranie LED będzie wysyłany na adres mailowy autorenoma@gmail.com
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia spotu reklamowego Zleceniobiorcy nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji. W przypadku, gdy Zleceniodawca zlecił Zleceniobiorcy wykonanie spotu reklamowego niezbędnego do przeprowadzenia kampanii na ekranie LED, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne materiały do jego wykonania nie później niz 14 dni robocze przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji spotu reklamowego. Zleceniodawca jest nadto zobowiązany zaakceptować wykonany spot reklamowy przez Zleceniobiorcę nie później niż na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia emisji.
 9. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie spotu reklamowego na stronie internetowej Zleceniobiorcy (www.auto-renoma.pl) celem promocji Zleceniodawcy. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie swojego znaku graficznego (logo) lub nazwy na stronie internetowej (www.auto-renoma.pl) z funkcją przekierowania do oferty Zleceniodawcy.
 10. Należności za wykonanie usługi emisji spotu reklamowego Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować gotówką lub na konto bankowe Zleceniobiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT.
 11. Emisja wcześniej nadesłanego spotu zostanie rozpoczęta w ciągu 12 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
 12. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia przez Zleceniodawcę są faktury VAT wystawione przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
 13. W czasie trwania kampanii reklamowej Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymywać ekran LED w należytym stanie technicznym, w tym także do usuwania stwierdzonych usterek.
 14. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za konieczność przeprowadzenia prac serwisowych skutkujących wyłączeniem ekranu, przy czym wstrzymanie pracy ekranu nie może przekroczyć 48 godzin w skali miesiąca.
 15. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania emisji spotu reklamowego Zleceniodawcy z przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę, w szczególności:
  a) uszkodzenie ekranu LED
  b) decyzje organów administracji rządowej, samorządowej, urzędów właściwych dla spraw budowlanych i architektonicznych.
  c) zaistnienie warunków pogodowych uniemożliwiających emisję.
  d) zaistnienie siły wyższej
 16. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zastępczego terminu emisji w przypadku, gdy uniemożliwiona jest emisja spotu reklamowego w czasie uzgodnionym przez strony, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony Zleceniodawcy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj